Donald Tusk - status: spełnione

spełnionaDonald Tusk

Zrównanie dotacji na dziecko w przedszkolach

W wielu przedszkolach publicznych wciąż brakuje miejsc dla dzieci. Oznacza to, że rodzice muszą szukać znacznie droższej alternatywy w postaci przedszkoli prywatnych. Wysokość dotacji na dziecko będzie taka sama w przedszkolach publicznych i niepublicznych. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Uruchomienie programu operacyjnego dla nauki

W ramach nowego budżetu UE na lata 2014-2020 uruchomimy nowy, dedykowany nauce i innowacyjności program operacyjny finansowany z funduszy unijnych i budżetu państwa. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Uproszczenie sprawozdawczości małych NGO

Uprościmy zasady sprawozdawczości dla organizacji pozarządowych dysponujących niewielkimi budżetami. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Dodatkowe środki na biblioteki

kategorie: Edukacja, Kultura

W latach 2011–2015 razem z samorządami przeznaczymy 375 mln złotych na rozbudowę infrastruktury bibliotecznej, budowę nowych bibliotek, wyposażenie już istniejących bibliotek w dostęp do szerokopasmowego Internetu. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Podwyżki dla kadry akademickiej

kategorie: Nauka

Od 2013 roku, przez kolejne trzy lata, przeprowadzimy znaczące podwyżki wynagrodzeń kadry akademickiej. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Modernizacja policji

To jest przeznaczony już w budżecie na rok 2013, na program, który będzie trwał do roku 2015, w sumie miliard złotych na budowę, a tam gdzie nie jest potrzebna budowa, modernizację komend policji w całym kraju. Będzie temu także towarzyszyła standaryzacja wyposażenia, nie tylko dlatego,... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Więcej żłobków i przedszkoli na wsi

kategorie: Edukacja, Wieś

Uchwalona „ustawa żłobkowa” oraz programy wpierające powstawanie punktów dziennej opieki nad dziećmi (program „Maluch”) pozwolą zwiększyć liczbę żłobków i przedszkoli na obszarach wiejskich. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Nowa reguła budżetowa

Wdrożymy docelową regułę budżetową, która zwiąże limit wydawanych środków ze średniookresowym wzrostem gospodarczym. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Internetowe opiniowanie projektów rządu

Zaprosimy wszystkich do interaktywnego opiniowania projektów i pomysłów rządu od najwcześniejszego etapu. Wykorzystamy Internet i portale społecznościowe do aktywnej moderacji dyskusji nad projektami rządowymi i poselskimi. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Ograniczenie sprzedaży niezdrowej żywności na terenie szkoły

kategorie: Edukacja

Na terenie szkoły ograniczymy sprzedaż niezdrowej dla dzieci żywności. W zamian, pod hasłem „Stop »śmieciowemu« jedzeniu”, do jadłospisów stołówek szkolnych będziemy zalecać wpisanie dań ze zdrową żywnością, jako uzupełnienie programu „Owoce... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Więcej pieniędzy na Uniwersytety Trzeciego Wieku

kategorie: Edukacja

W ciągu kadencji zwiększymy wydatki na Uniwersytety Trzeciego Wieku i grupowe zajęcia zdrowotne dla seniorów. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Wykładowcy oceniani przez studentów

Od roku akademickiego 2011/2012 we wszystkich uczelniach studenci będą oceniać wykładowców, a oceny te będą brane pod uwagę jako jeden z elementów okresowej oceny wykładowcy. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Wprowadzenie elastycznego czasu pracy

kategorie: Prawo, Praca

Chcielibyśmy także przywrócić niektóre formy elastycznego czasu pracy, które nieźle się sprawdziły w czasie pierwszego pakietu antykryzysowego w roku 2009. Myślę tutaj o wydłużeniu okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy, do wprowadzenia ruchomego czasu pracy.... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Uznanie kwalifikacji pielęgniarek przez inne kraje UE

kategorie: Zdrowie, Prawo

Doprowadzimy do uznania przez kraje Unii Europejskiej kwalifikacji polskich pielęgniarek bez konieczności odbywania dodatkowych studiów. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Płatność dopłat bezpośrednich dla rolników w wysokości 100%

Zgodnie z Traktatem Akcesyjnym w 2013 roku osiągniemy poziom płatności dopłat bezpośrednich dla rolników w wysokości 100%. Jednak ze względu na historyczne uwarunkowania (m.in. wysokość plonu referencyjnego), formalne zrównanie płatności nie oznacza, że polscy rolnicy będą... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Ulga podatkowa na trzecie dziecko

Chcemy podwyższyć o 50 proc. ulgę prorodzinną na każde trzecie i kolejne dziecko. Ulga na dwoje pierwszych dzieci pozostaje bez zmian. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Zmiany przy recenzjach i obronach prac licencjackich i magisterskich

Od 1 stycznia 2012 roku studenci będą mieli wgląd do recenzji swoich prac dyplomowych i magisterskich, a obrona, na życzenie studentów, będzie mogła mieć charakter publiczny. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Reforma systemu stypendialnego

W roku akademickim 2011/2012 zreformujemy system stypendialny, tak aby większa liczba studentów miała dostęp do stypendiów socjalnych, a stypendia naukowe były wyższe. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Likwidacja opłat pobieranych przez uczelnie

Od października 2011 roku zlikwidowane zostaną opłaty pobierane od studentów przez uczelnie: za egzamin poprawkowy, komisyjny, dyplomowy, wpis na kolejny semestr i rok studiów, wydanie suplementu do dyplomu, ocenę pracy dyplomowej i wydanie dziennika praktyk zawodowych. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Stworzenie spółki Inwestycje Polskie z kapitałem 40 mld zł

Po pierwsze, przygotowaliśmy narzędzie bankowe i wymagające także dodatkowych instrumentów w postaci specjalnej spółki pod program zatytułowany Inwestycje Polskie. Operatorem będzie BGK. 40 miliardów złotych do 2015 roku znajdzie się jako kapitał dla BGK po to, aby w tym... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Wdrożenie Systemu Dozoru Elektronicznego

Zakończymy wdrażanie Systemu Dozoru Elektronicznego tak, by objął 7 500 skazanych (w wymiarze dziennym i miesięcznym). ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Wydłużenie urlopu macierzyńskiego do roku

kategorie: Rodzina

Proponujemy przedłużenie urlopu macierzyńskiego do roku. Szukamy modelu, który dobrze sprawdził się w Europie, chociaż tylko jeden kraj zdecydował się na taki wymiar: Szwecja. Ale jestem przekonany, że innego sposobu na szybkie poprawienie stanu rzeczy nie znajdziemy. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Ułatwienie rejestracji firm

kategorie: Prawo, Biurokracja

Zmniejszymy liczbę procedur wymaganych przy rejestracji firmy poprzez integrację systemów informatycznych administracji publicznej. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Zlikiwidowanie odrębnej procedury gospodarczej w sądach

Zlikwidujemy odrębną procedurę gospodarczą w postępowaniu sądowym. Spory między przedsiębiorcami będą rozpatrywane w takim samym trybie, jak spory między innymi obywatelami, co znacznie przyspieszy ich rozstrzyganie. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Wprowadzenie elektronicznego tytułu egzekucyjnego

Zastąpimy tradycyjny bankowy tytuł egzekucyjny tytułem elektronicznym. W ślad za tym zinformatyzujemy postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Kwotowa waloryzacja rent i emerytur

Proponujemy, aby każdego roku podejmować decyzję, tu w Wysokiej Izbie - i zaproponujemy to na rok 2012, aby przez jakiś czas waloryzacja rent i emerytur miała charakter kwotowy. (…) Wydaje się jednak, i taka jest moja intencja, że w ciągu najbliższych czterech lat co roku powinniśmy... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Utrzymanie waloryzacji rent i emerytur

Utrzymamy waloryzację na dotychczasowym poziomie, ponieważ nie wyobrażam sobie, aby sięgnąć do kieszeni emerytów i rencistów, i wyciągać im pieniądze w tym trudnym czasie. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Dochodzenie roszczeń za błędy medyczne bez sądów

kategorie: Zdrowie, Prawo

Już za kilka miesięcy (styczeń 2012) pacjent będzie miał prawo dochodzenia roszczeń za niepożądane skutki działań medycznych z pominięciem żmudnej i długotrwałej drogi sądowej. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Brak ulgi na pierwsze dziecko dla najbogatszych

Dlatego w rodzinach, w których dochód przekracza 85 tys. zł rocznie - mówimy w związku z tym o drugim progu podatkowym, przysługiwać będzie świadczenie, ta ulga prorodzinna w sytuacji, kiedy będzie co najmniej dwójka dzieci. Mówiąc ludzkim językiem, zamożni... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Zwiększenie środków na leczenie

W 2012 roku środki przeznaczone na leczenie wzrosną o kolejne 3,5 mld złotych, do poziomu 61,5 mld złotych. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Powołanie funduszu „Generacja Przyszłości”

Powołamy specjalny fundusz konkursowy „Generacja Przyszłości”, finansujący udział wybitnie uzdolnionej młodzieży w prestiżowych, międzynarodowych konkursach. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

100 Diamentowych Grantów rocznie

Każdego roku 100 najwybitniejszych studentów w Polsce otrzyma „Diamentowy Grant” na realizację badań naukowych. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Działania na rzecz zwiększenia frekwencji wyborczej

Podejmiemy działania na rzecz zwiększania udziału obywateli w wyborach powszechnych poprzez prowadzenie polityki informacyjnej i projektów profrekwencyjnych, m.in. przez Państwową Komisję Wyborczą, której zadania zostałyby rozszerzone o działania informacyjne i promocyjne. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Likwidacja dziennych lokat

Są już przygotowane konkretne przepisy, to kolejny punkt, które zamknie możliwość omijania podatku od dochodów kapitałowych przy lokatach bankowych. Mówimy o tzw. dziennych lokatach przy podatku Belki ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Wprowadzenie bankowej opłaty ostrożnościowej

Wprowadzimy w przyszłej kadencji tzw. bankową opłatę ostrożnościową, uiszczaną przez instytucje prowadzące działalność bankową. Środki te będą kierowane do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a nie do budżetu państwa, i będą mogły być używane – zamiast środków podatnika... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Linia kredytowa w MFW

Utrzymamy naszą Elastyczną Linię Kredytową w MFW. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Modernizacja armii

Utrzymamy na poziomie powyżej 25% udział wydatków majątkowych, a więc idących na modernizację armii, w budżecie MON, gwarantując armii stały dopływ nowoczesnego sprzętu. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Zmiana proporcji jednostek wojskowych

kategorie: Wojsko

Na koniec 2011 roku osiągniemy proporcję 60% jednostek operacyjnych do 40% jednostek zabezpieczających, co oznacza więcej wojsk do natychmiastowego użycia. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Wydłużenie aktywności wojskowej żołnierzy

kategorie: Wojsko

Wydłużymy aktywność wojskową żołnierzy. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

300 mld złotych z budżetu UE

Wynegocjujemy ponad 300 mld złotych w budżecie UE na lata 2014–2020 na nasz program inteligentnego rozwoju, który wesprzemy kolejnymi 100 mld złotych środków własnych. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Dla najbogatszych brak 50 proc. kosztów uzyskania od umów autorskich

Odpisanie 50 proc. kosztów uzyskania przychodu będzie możliwe wtedy, kiedy ten przychód, z tytułu tej działalności, nie przekracza 85 tys. zł rocznie. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Podatek od kopalin

Chcemy po pierwsze wyraźnie zwiększyć i unowocześnić daninę, którą w tej chwili pobieramy w niewystarczającym stopniu od wydobywanych bogactw naturalnych. Chodzi przede wszystkim o miedź i srebro. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Podwyższenie wieku emerytalnego

Proponujemy zatem, aby od roku 2013, a więc praktycznie od zaraz, stopniowo zrównywać i podwyższać wiek przechodzenia na emeryturę kobiet i mężczyzn. Finalnie do 67 roku życia. (…) W związku z tym proponujemy następujący system: co cztery miesiące wiek emerytalny będziemy... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Zmiana sposobu finansowania budowy żłobków

Liczę na to, że 2015 problem opieki nad dzieckiem w Polsce rozwiążemy definitywnie. Dlatego proponujemy zmianę finansowania budowy żłobków. Mieliśmy wiele sygnałów od samorządów, że dotychczasowe współfinansowania są nie do wytrzymania szczególnie dla biednych... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Większe ulgi podatkowe za odkładanie na emeryturę

Zwiększymy ulgi podatkowe dla dobrowolnie odkładających na emeryturę Polaków do 6% dochodu. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Program "Rodzina na swoim" do końca 2012 r.

Do końca 2012 roku będziemy kontynuować zmodyfikowany program „Rodzina na swoim”. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Deregulacja zawodów prawniczych

kategorie: Prawo, Deregulacja

Poszerzymy grupę osób, które mogą przystąpić do egzaminu zawodowego bez odbywania aplikacji. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Wydłużenie refundacji zestawów infuzyjnych do 26 roku życia

Wydłużymy refundację zestawów infuzyjnych do 26 roku życia, co umożliwi młodzieży po 18 roku życia korzystanie z pompy insulinowej. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Wdrożenie naziemnej telewizji cyfrowej

kategorie: Cyfryzacja

Wdrożymy w Polsce naziemną telewizję cyfrową. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Becikowe nie dla najbogatszych

Utrzymujemy becikowe, ale będzie ono dotyczyło wyłącznie rodzin, których dochody nie przekraczają 85 tys. zł rocznie. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Zmiany w emeryturach dla mundurowych

kategorie: Emerytury

Chcę to jeszcze raz podkreślić: zmiany dotyczyć będą i mogą wyłącznie dotyczyć tych, którzy do służby przystąpią od początku roku 2012. Te zmiany proponujemy na takim poziomie: wiek emerytalny powinien być ustanowiony w wymiarze 55 lat, a staż służby 25 lat. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Podniesienie składki rentowej

Zaproponujemy w związku z tym podniesienie składki o 2 pkt procentowe po stronie pracodawców. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Podwyżki dla policjantów i żołnierzy

I dlatego równocześnie zaproponujemy na początek w policji i w wojsku podwyżkę po około 300 zł dla każdego policjanta kwotowo i każdego żołnierza. Chcemy ją przeprowadzić w połowie roku z dniem 1 lipca.... więcej...

Press Club

Dziennik Gazeta Prawna

Sprawddź realizację obietnic premiera Donalda Tuska

Metodyka

Metodyka Władzomierza oparta jest na projekcie Obameter portalu Politifact.com, za którą pomysłodawcy otrzymali w 2009 roku Nagrodę Pulitzera. Press Club Polska otrzymał zgodę na wykorzystanie elementów metodyki do stworzenia Władzomierza. Ideą projektu jest ocena realizacji obi więcej

Kontakt

Jeśli masz uwagi odnośnie oceny obietnicy, kategorii lub jakiekolwiek inne, napisz do nas. Jeśli nie zgadasz się z oceną obietnicy, wskaż źródło, na którym opierasz odmienną opinię. Uwagi można przesyłać korzystając z formularza, który znajduje się pod każdą oceną obietnicy. Będ więcej

Motto Władzomierza

Za motto Władzomierza posłużył nam fragment przedwojennej piosenki warszawskiego kabaretu autorstwa Ludwika Lawińskiego „Słowo musi być święte”: Bo wszystko może być dęte, a słowo musi być święte - obiecało się... chorowało się, umierało się - jest mus Niestety nie udało nam sie dot więcej

Dołącz do społeczności

Znajdź nas na Facebooku i Twitterze.

Facebook     Twitter

Partnerzy

venu