Donald Tusk (2007-2014) - weryfikacja obietnic

Press Club Polska i Dziennik Gazeta Prawna zebrali 164 obietnice rządu i koalicji złożone w exposé premiera Donalda Tuska wygłoszonym w Sejmie w dniu 18 listopada 2011 r., programie wyborczym Platformy Obywatelskiej, programie wyborczym Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz w wystąpieniu sejmowym premiera Donalda Tuska wygłoszonym w dniu 12 października 2012 r. (tzw. „drugie exposé”).
Każda obietnica ma pierwotnie status Jeszcze nie oceniona, W realizacji  lub Prace wstrzymane.
Jeśli premier podjął decyzję i spełnianie obietnicy zostało zakończone wówczas jest ona oceniana jako Spełniona, Złamana lub Kompromis.
Władzomierz został opracowany według metodyki i za zgodą redakcji politifact.com, która za projekt Obameter dostała Nagrodę Pulitzera w 2009 roku.

Aktualna ocena obietnic

Donald Tusk - ostatnio ocenione obietnice

w realizacjiDonald Tusk

Pozwolenia na budowę w 60 dni

Będziemy proponowali powrót do tego tematu tak, aby wydawanie pozwolenia na budowę trwało nie dłużej niż 100 dni dla wielkich inwestycji, 60 dni dla małych, w uproszczonej procedurze. ... więcej...

w realizacjiDonald Tusk

Inwestycje w kolej

kategorie: Infrastruktura, Kolej

Mówimy tutaj o zaangażowaniu w latach 2013-2015 30 miliardów złotych z modernizacji kolei. ... więcej...

w realizacjiDonald Tusk

Modernizacja 200 dworców kolejowych

kategorie: Infrastruktura, Kolej

W ramach programu remontów zmodernizujemy 200 dworców kolejowych. ... więcej...

w realizacjiDonald Tusk

Opracowanie Narodowego Progamu Odbudowy Melioracji i Retencji

kategorie: Infrastruktura

Polskie Stronnictwo Ludowe będzie dążyło do: - Opracowania Narodowego Programu Odbudowy Melioracji i Retencji. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Zmiana składek zdrowotnych dla rolników

Od lutego 2012 r. zaproponujemy zgodnie z intencją tego orzeczenia, ale także w duchu sprawiedliwości społecznej, zmianę systemu w odniesieniu do rolników. Tak jak do tej pory państwo dalej ma zamiar opłacać, jeśli nasza intencja zostanie przyjęta, składkę za rolników o najniższych... więcej...

złamanaDonald Tusk

Ograniczenie deficytu FUS

Ta zmiana pozwoli nam ograniczyć deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społęcznych mniej więcej o 13 mld zł rocznie. Podkreślam jeszcze raz, skala dzisiaj przekracza 20 miliardów. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Zrównanie dotacji na dziecko w przedszkolach

W wielu przedszkolach publicznych wciąż brakuje miejsc dla dzieci. Oznacza to, że rodzice muszą szukać znacznie droższej alternatywy w postaci przedszkoli prywatnych. Wysokość dotacji na dziecko będzie taka sama w przedszkolach publicznych i niepublicznych. ... więcej...

w realizacjiDonald Tusk

Punkty przedszkolne na uczelniach

Na każdej dużej uczelni powstanie punkt przedszkolny. Studenci, którzy zostają rodzicami w trakcie studiów, lub zatrudnieni na uczelni młodzi naukowcy otrzymają możliwość skorzystania z takiego udogodnienia. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Uruchomienie programu operacyjnego dla nauki

W ramach nowego budżetu UE na lata 2014-2020 uruchomimy nowy, dedykowany nauce i innowacyjności program operacyjny finansowany z funduszy unijnych i budżetu państwa. ... więcej...

w realizacjiDonald Tusk

Ograniczenie immunitetu parlamentarnego

kategorie: Polityka

Ograniczymy immunitet parlamentarny, aby zmniejszyć dystans między obywatelami a ich reprezentantami. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Uproszczenie sprawozdawczości małych NGO

Uprościmy zasady sprawozdawczości dla organizacji pozarządowych dysponujących niewielkimi budżetami. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Dodatkowe środki na biblioteki

kategorie: Edukacja, Kultura

W latach 2011–2015 razem z samorządami przeznaczymy 375 mln złotych na rozbudowę infrastruktury bibliotecznej, budowę nowych bibliotek, wyposażenie już istniejących bibliotek w dostęp do szerokopasmowego Internetu. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Założenie fundacji na rzecz staży

Wspólnie z pracodawcami założymy fundację na rzecz staży w wiodących firmach działających w Polsce dla studentów. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Ułatwienia dla firm studenckich skupionych w Inkubatorach

Studenci będą mieli możliwość m.in. przeniesienia kosztów ubezpieczeń społecznych oraz kosztów księgowo-prawnych na inkubator, wsparcia kadry naukowej uczelni i niezależnych ekspertów, uczestnictwa w szkoleniach z zakresu np. prawa patentowego, dostępu do infrastruktury... więcej...

złamanaDonald Tusk

Likwidacja ulgi podatkowej na Internet

Dlatego proponujemy, mając świadomość, że usługi internetowe relatywnie tanieją, likwidację ulgi na Internet. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Filozofia w liceach

kategorie: Edukacja

Do programu kształcenia licealistów włączymy także filozofię. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Wyłonienie Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących

kategorie: Nauka

Wyłonimy piętnaście Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących, które dzięki najlepszej kadrze naukowej i studentom będą prowadzić prace naukowo-dydaktyczne na najwyższym, światowym poziomie. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Zysk z gazu łupkowego na emerytury

Do 2013 roku wprowadzimy rozwiązania gwarantujące Polsce wysokie przychody z wydobycia gazu łupkowego, które przeznaczymy na bezpieczeństwo przyszłych emerytur. ... więcej...

w realizacjiDonald Tusk

Ukończenie budowy gazoportu

kategorie: Energetyka

Dokończymy budowę gazoportu w Świnoujściu. ... więcej...

w realizacjiDonald Tusk

Kontynuowanie badań nad zgazowaniem węgla i wychwytem CO2

kategorie: Energetyka, Nauka

Będziemy kontynuować badania nad możliwością podziemnego zgazowania węgla oraz tzw. wychwytu i magazynowania CO2. ... więcej...

w realizacjiDonald Tusk

Spadek długu publicznego

Jeśli chodzi o dług publiczny, zakładamy i temu podporządkujemy także nasze prace, że spadnie on w 2012 r. do 52 procent i będzie się systematycznie obniżać do 47 procent na koniec 2015 r. Według definicji krajowej długu. ... więcej...

w realizacjiDonald Tusk

Kampania przeciwdziałania otyłości

kategorie: Zdrowie

Będziemy wspólnie z organizacjami społecznymi prowadzić kampanie na rzecz przeciwdziałania otyłości i promować zdrowe żywienie. ... więcej...

kompromisDonald Tusk

Wprowadzenie programu "Klub sportowy"

Przeprowadzimy program „Klub Sportowy”, którego celem będzie wdrożenie nowych instrumentów prawnych oraz wsparcia finansowego ze strony władz publicznych, służących tworzeniu nowych klubów sportowych. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Wykonanie zapisów „Paktu dla kultury”.

Wykonamy zapisy „Paktu dla kultury”, w którym zobowiązaliśmy się do podwyższenia finansowania kultury z budżetu państwa do co najmniej 1% wszystkich wydatków budżetowych, poczynając od roku 2012 (bez środków europejskich i samorządowych). ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Wydłużenie godzin otwarcia przedszkoli

Wprowadzimy zapis prawny, który nałoży na przedszkola obowiązek funkcjonowania w godzinach od 6.00 do 18.00, dwanaście miesięcy w roku. ... więcej...

w realizacjiDonald Tusk

Ogłosimy program „Granty na Start”

kategorie: Nauka

Ogłosimy program „Granty na Start” dla jednostek, które potrzebują dofinansowania na rozpoczęcie prac w nowo wybudowanych laboratoriach. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Zwiększenie nakładów na badania

kategorie: Nauka

Systematycznie będziemy zwiększać budżety dwóch niezależnych agencji finansujących badania naukowe – Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W 2015 roku każda z nich będzie dysponowała sumą co najmniej 1,5 mld złotych na granty naukowe dla konsorcjów... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Podwyżki dla kadry akademickiej

kategorie: Nauka

Od 2013 roku, przez kolejne trzy lata, przeprowadzimy znaczące podwyżki wynagrodzeń kadry akademickiej. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

15 regionalnych „Centrów Nauki”

kategorie: Edukacja

W ramach programu „Koperniki” w każdym województwie do 2020 roku stworzymy „Centra Nauki”, których zadaniem, podobnie jak to się ma w przypadku udanego projektu stołecznego, będzie inspirowanie młodzieży do nauki i innowacyjności. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Nowy sposób na inwestycje mieszkaniowe

Zaproponujemy nową formułę realizacji inwestycji mieszkaniowych, w ramach której osoby wynajmujące mieszkanie stopniowo spłacałyby koszt jego budowy, aż do nabycia pełnych praw własności. Program ten ma objąć osoby niemające zdolności kredytowej pozwalającej na zakup mieszkania... więcej...

złamanaDonald Tusk

Nie będzie oZUSowania umów śmieciowych

kategorie: Edukacja

Wynika to też nie tylko z mojego przekonania, ale także dość gruntownej wiedzy, jak kształtuje się dzisiaj sytuacja tych, którzy zarabiają lub dorabiają w tych formach łagodniej „oZUSowionych” albo pozbawionych tego obowiązku daniny składkowej. Otóż przygniatająca... więcej...

w realizacjiDonald Tusk

Modernizacja połączeń gazowych

kategorie: Energetyka

Zmodernizujemy gazowe połączenie ze Słowacją i zbudujemy nowe połączenia z Litwą. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Modernizacja policji

To jest przeznaczony już w budżecie na rok 2013, na program, który będzie trwał do roku 2015, w sumie miliard złotych na budowę, a tam gdzie nie jest potrzebna budowa, modernizację komend policji w całym kraju. Będzie temu także towarzyszyła standaryzacja wyposażenia, nie tylko dlatego,... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Więcej żłobków i przedszkoli na wsi

kategorie: Edukacja, Wieś

Uchwalona „ustawa żłobkowa” oraz programy wpierające powstawanie punktów dziennej opieki nad dziećmi (program „Maluch”) pozwolą zwiększyć liczbę żłobków i przedszkoli na obszarach wiejskich. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Wprowadzenie programu "Wolontariat Sportowy"

kategorie: Sport, Prawo, Samorząd

Opracujemy i zrealizujemy program „Wolontariat Sportowy”, którego celem będzie prowadzenie działań, w tym m.in. kampanii społecznych oraz dofinansowanie przedsięwzięć organizacji pozarządowych, służących aktywizacji oraz wsparciu osób z różnych grup wiekowych... więcej...

złamanaDonald Tusk

Stworzenie programu wsparcia biednych

Polskie Stronnictwo Ludowe podejmie działania zmierzające do: - Ograniczenia liczby obywateli żyjących w warunkach wykluczenia społecznego. W tym celu zaproponujemy nowoczesny program wychodzenia z ubóstwa i wykluczenia, a także program kompleksowego wsparcia materialnego biedniejszych ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Uchwalenie ustawy regulującej badania kliniczne

kategorie: Zdrowie, Prawo

Uchwalimy kompleksową ustawę regulującą badania kliniczne. Listy prowadzonych badań będą jawne, a kwalifikacja pacjentów, którzy chcą w nich uczestniczyć, będzie odbywać się na jasnych zasadach. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Stworzenie oddziałów rozwoju przedsiębiorczości w ODRach

Polskie Stronnictwo Ludowe w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego stawia sobie za zadanie:- Stworzenie systemu fachowej informacji i doradztwa poprzez wydzielenie oddziałów rozwoju przedsiębiorczości w Oddziałach Doradztwa Rolniczego i powiatowych biurach ARiMR oraz urzędach... więcej...

kompromisDonald Tusk

Zwiększenie skuteczności egzekwowania podatków

Polskie Stronnictwo Ludowe w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa gospodarczego kraju stawia sobie za zadanie: - Zwiększenie skuteczności egzekwowania podatków. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Likwidacja NIP i PIT

W ślad za likwidacją NIP zniesiemy deklarację PIT, zdejmując tym samym z Polaków uciążliwy obowiązek składania rocznych zeznań podatkowych. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Urząd skarbowy będzie informował o płaconych podatkach

Urząd skarbowy poinformuje każdego z nas, ile i z jakiego tytułu zapłaciliśmy w ciągu roku podatku, z jakich ulg możemy skorzystać, a także ile zamierza nam zwrócić nadpłaconego podatku lub ile powinniśmy na jego konto dopłacić. Możliwy będzie także podgląd swojego konta online... więcej...

złamanaDonald Tusk

Możliwość podróżowania samochodem bez dokumentów

kategorie: Prawo, Biurokracja

Zlikwidujemy obowiązek noszenia przez kierowcę przy sobie dowodu rejestracyjnego swojego pojazdu i prawa jazdy, które policja i inne służby będą mogły skontrolować, łącząc się elektronicznie z odpowiednim urzędem. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Referendum w sprawie energetyki jądrowej

kategorie: Energetyka

Polskie Stronnictwo Ludowe opowiada się za bezpiecznym i korzystnym dla państwa wydobyciem gazu łupkowego i za przeprowadzeniem gruntownej debaty społecznej oraz referendum w sprawie rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Podniesienie aktywności zawodowej kobiet

kategorie: Praca

Chcemy zwiększać poziom zatrudnienia i ograniczać bezrobocie poprzez podniesienie aktywności zawodowej kobiet w wieku 25–50 lat. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Stworzenie Rady Ryzyka Systemowego

Wzmocnimy polski sektor bankowy m.in. przez stworzenie Rady Ryzyka Systemowego pod przewodnictwem Prezesa NBP, na wzór Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Nowa reguła budżetowa

Wdrożymy docelową regułę budżetową, która zwiąże limit wydawanych środków ze średniookresowym wzrostem gospodarczym. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Wprowadzenie odnawialnych umów sezonowych

kategorie: Prawo, Praca

Wprowadzimy do kodeksu pracy odnawialne umowy sezonowe dla pracowników, co zwiększy stabilność zatrudnienia wśród młodych. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Internetowe opiniowanie projektów rządu

Zaprosimy wszystkich do interaktywnego opiniowania projektów i pomysłów rządu od najwcześniejszego etapu. Wykorzystamy Internet i portale społecznościowe do aktywnej moderacji dyskusji nad projektami rządowymi i poselskimi. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Ujednolicenie Biuletynu Informacji Publicznej.

kategorie: Cyfryzacja

Opracowujemy ujednolicony system elektronicznego Biuletynu Informacji Publicznej. Chcemy, aby wszystkie informacje publiczne znajdowały się na jednej stronie. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Kredyt preferencyjny dla gospodarstw rodzinnych

Wprowadzimy preferencyjny kredyt konsolidacyjny (podobny do hipotecznego) dla gospodarstw rodzinnych chcących powiększyć areał, pod warunkiem prowadzenia rachunkowości rolniczej. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

1 mld zł na Fundusz Przedsiębiorczości na Wsi

Przeznaczymy miliard złotych ze środków unijnych na Fundusz Przedsiębiorczości na Wsi. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Ograniczenie sprzedaży niezdrowej żywności na terenie szkoły

kategorie: Edukacja

Na terenie szkoły ograniczymy sprzedaż niezdrowej dla dzieci żywności. W zamian, pod hasłem „Stop »śmieciowemu« jedzeniu”, do jadłospisów stołówek szkolnych będziemy zalecać wpisanie dań ze zdrową żywnością, jako uzupełnienie programu „Owoce... więcej...

złamanaDonald Tusk

Szerokopasmowy internet w każdej gminie

kategorie: Cyfryzacja, Internet

Zapewnimy dostęp do szerokopasmowego Internetu w każdej gminie. ... więcej...

w realizacjiDonald Tusk

Przeznaczenie wolnych częstotliwości na internet

kategorie: Cyfryzacja

Na terenach słabo zaludnionych zapewnimy dostęp do Internetu bezprzewodowego, wykorzystując wolne lub zwalniane przez wojsko częstotliwości. ... więcej...

kompromisDonald Tusk

Zmiany w emeryturach sędziów i prokuratorów

kategorie: Emerytury

Zgłosimy także w połowie roku propozycję zmian dotyczących tych specyficznych uprawnień wynikających ze stanu spoczynku prokuratorów i sędziów. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Ruszy program kulturalny "Czwartek seniora"

W 2012 roku ruszy pilotażowy program obejmujący pięć województw „Czwartek seniora”. Przez jeden dzień w miesiącu ludzie starsi będą mieli dostęp do publicznych instytucji kultury za „symboliczną złotówkę”. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Podniesienie nakładów na aktywizację seniorów

W czasie kadencji radykalnie podniesiemy nakłady na aktywizację seniorów. W 2012 roku wzrosną one z około 10 mln złotych do 60 mln złotych, w 2013 roku do 85 mln złotych, a w 2014 roku do 110 mln złotych. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Więcej pieniędzy na Uniwersytety Trzeciego Wieku

kategorie: Edukacja

W ciągu kadencji zwiększymy wydatki na Uniwersytety Trzeciego Wieku i grupowe zajęcia zdrowotne dla seniorów. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Wykładowcy oceniani przez studentów

Od roku akademickiego 2011/2012 we wszystkich uczelniach studenci będą oceniać wykładowców, a oceny te będą brane pod uwagę jako jeden z elementów okresowej oceny wykładowcy. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Stworzenie baz stancji prywatnych

Stworzymy akademickie bazy prywatnych stancji, których właściciele w zamian za gwarantowany całoroczny ryczałtowy dochód oferowaliby studentom niższe od komercyjnych ceny wynajmu mieszkań. ... więcej...

w realizacjiDonald Tusk

Bezpłatne podręczniki

kategorie: Edukacja

Polskie Stronnictwo Ludowe podejmie działania zmierzające do: - Wprowadzenia programu bezpłatnego zaopatrywania uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich w podręczniki i inne pomoce naukowe oraz opracowanie, i wdrożenie programu bezpłatnego, i zdrowotnego dożywiania... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Wprowadzenie elastycznego czasu pracy

kategorie: Prawo, Praca

Chcielibyśmy także przywrócić niektóre formy elastycznego czasu pracy, które nieźle się sprawdziły w czasie pierwszego pakietu antykryzysowego w roku 2009. Myślę tutaj o wydłużeniu okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy, do wprowadzenia ruchomego czasu pracy.... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Uznanie kwalifikacji pielęgniarek przez inne kraje UE

kategorie: Zdrowie, Prawo

Doprowadzimy do uznania przez kraje Unii Europejskiej kwalifikacji polskich pielęgniarek bez konieczności odbywania dodatkowych studiów. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Umowa w Komisji Trójstronnej w sprawie redystrybucji środków społecznych

Polskie Stronnictwo Ludowe podejmie działania zmierzające do: - Zawarcia w Komisji Trójstronnej umowy w sprawie redystrybucji środków publicznych na zadania społeczne, w tym przede wszystkim dla dobra rodzin z dziećmi, dającej wyraz nowej solidarności społecznej. - ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Płatność dopłat bezpośrednich dla rolników w wysokości 100%

Zgodnie z Traktatem Akcesyjnym w 2013 roku osiągniemy poziom płatności dopłat bezpośrednich dla rolników w wysokości 100%. Jednak ze względu na historyczne uwarunkowania (m.in. wysokość plonu referencyjnego), formalne zrównanie płatności nie oznacza, że polscy rolnicy będą... więcej...

złamanaDonald Tusk

Targowisko w każdym powiecie

kategorie: Wieś

Ponad 70 mln euro środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przeznaczonych zostało na realizację programu „Mój Rynek”, dzięki któremu w każdym powiecie stworzone zostanie targowisko, na którym rolnicy i producenci rolni będą sprzedawać swoje... więcej...

złamanaDonald Tusk

Skrócenie czasu postępowania w sądach

Chcemy usprawnić pracę sądów, co powinno w tej kadencji przynieść efekt skrócenia średniego czasu postępowania o jedną trzecią. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Wprowadzenie przepisów eleminujących dyskryminację kobiet

Wzorem krajów najbardziej rozwiniętych wprowadzimy przepisy gwarantujące kobietom „równą płacę za równą pracę”, eliminując dyskryminację kobiet w miejscu pracy. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Likwidacja zbędnych przepisów

W niektórych państwach o rozbudowanej tradycji deregulacyjnej istnieją wręcz precyzyjnie opisane mechanizmy, które nakazują przy wprowadzaniu nowej ustawy likwidować co najmniej tyle samo przepisów, jakie wprowadza nowa ustawa. Będziemy pracowali nad wprowadzeniem takiego... więcej...

złamanaDonald Tusk

Portal z interpretacją przepisów podatkowych

Stworzymy oficjalny portal internetowy Ministerstwa Finansów prezentujący pełne i aktualne informacje dotyczące interpretacji przepisów podatkowych. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Dofinansowanie porodu

Państwo pomoże pokryć koszty znieczulenia okołoporodowego czy porodu rodzinnego. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Ulga podatkowa na trzecie dziecko

Chcemy podwyższyć o 50 proc. ulgę prorodzinną na każde trzecie i kolejne dziecko. Ulga na dwoje pierwszych dzieci pozostaje bez zmian. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Obiniżony VAT na usługi i towary dla dzieci

Polskie Stronnictwo Ludowe będzie dążyć do szybkiego opracowania i wdrożenia programu profilaktyki zdrowotnej nad kobietą ciężarną oraz matką i dzieckiem. Zasadne jest rozwinięcie specjalistycznego poradnictwa pedagogiczno – psychologicznego dla rodzin oraz wprowadzenie obniżonej stawki... więcej...

złamanaDonald Tusk

Stworzenie Akademickich Inkubatorów Innowacyjności

Stworzymy Akademickie Inkubatory Innowacyjności. W ramach programu będziemy wspierać uczelnie wyższe w tworzeniu i rozwoju już istniejących Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. ... więcej...

w realizacjiDonald Tusk

Wprowadzenie sprawdzania efektów ustaw

Każda ustawa będzie zawierała zapis o obowiązku przeglądu jej efektów przez parlament po maksymalnie trzech latach obowiązywania, tak aby można było porównać założenia ze skutkami. ... więcej...

w realizacjiDonald Tusk

Wprowadzenie konsultacji elektronicznych

Wprowadzimy konsultacje elektroniczne oraz obowiązek publikowania wyników głosowań, np. w radach gmin. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Powołanie pogotowia antybiurokratycznego

kategorie: Prawo, Biurokracja

Powołamy biuro interwencyjne (pogotowie antybiurokratyczne) pod kierownictwem pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów, które będzie zbierało skargi obywateli na absurdy biurokratyczne i na bieżąco interweniowało w urzędach i instytucjach, wymuszając uproszczenie i przyspieszenie załatwiania... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Zmiany przy recenzjach i obronach prac licencjackich i magisterskich

Od 1 stycznia 2012 roku studenci będą mieli wgląd do recenzji swoich prac dyplomowych i magisterskich, a obrona, na życzenie studentów, będzie mogła mieć charakter publiczny. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Reforma systemu stypendialnego

W roku akademickim 2011/2012 zreformujemy system stypendialny, tak aby większa liczba studentów miała dostęp do stypendiów socjalnych, a stypendia naukowe były wyższe. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Likwidacja opłat pobieranych przez uczelnie

Od października 2011 roku zlikwidowane zostaną opłaty pobierane od studentów przez uczelnie: za egzamin poprawkowy, komisyjny, dyplomowy, wpis na kolejny semestr i rok studiów, wydanie suplementu do dyplomu, ocenę pracy dyplomowej i wydanie dziennika praktyk zawodowych. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Stypendia dla studentów I roku

Najlepsi maturzyści już od pierwszego roku studiów będą otrzymywać stypendia naukowe na podstawie wyników matur. Rozwiązanie ma funkcjonować od roku akademickiego 2012/2013. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Ograniczenie dostępu do billingów

Radykalnie ograniczymy dostęp służb specjalnych i policyjnych do bilingów obywateli oraz zwiększymy kontrolę nad wykorzystywaniem podsłuchów. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Stworzenie spółki Inwestycje Polskie z kapitałem 40 mld zł

Po pierwsze, przygotowaliśmy narzędzie bankowe i wymagające także dodatkowych instrumentów w postaci specjalnej spółki pod program zatytułowany Inwestycje Polskie. Operatorem będzie BGK. 40 miliardów złotych do 2015 roku znajdzie się jako kapitał dla BGK po to, aby w tym... więcej...

w realizacjiDonald Tusk

Ogłoszenie przetargów na wybrane odcinki dróg ekspresowych

kategorie: Infrastruktura

W 2013 ogłaszamy przetarg na obwodnicę Marek, na dokończenie S7 z Gdańska do Warszawy. Przetarg S19 Rzeszów – Lublin, a w latach 2014-2015 S5 Poznań - Wrocław i S7 Warszawa - Kraków. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Wdrożenie Systemu Dozoru Elektronicznego

Zakończymy wdrażanie Systemu Dozoru Elektronicznego tak, by objął 7 500 skazanych (w wymiarze dziennym i miesięcznym). ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Zmiana sposobu oceny urzędów pracy

kategorie: Biurokracja, Praca

Chcielibyśmy także, aby urzędy pracy były wreszcie premiowane za efektywność w aktywizacji zawodowej bezrobotnych, a więc za obsadzanie w realnych miejscach pracy, a nie za liczbę zarejestrowanych bezrobotnych lub za organizację szkoleń, które nie przynoszą efektu, jakim jest znalezienie... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Wydłużenie urlopu macierzyńskiego do roku

kategorie: Rodzina

Proponujemy przedłużenie urlopu macierzyńskiego do roku. Szukamy modelu, który dobrze sprawdził się w Europie, chociaż tylko jeden kraj zdecydował się na taki wymiar: Szwecja. Ale jestem przekonany, że innego sposobu na szybkie poprawienie stanu rzeczy nie znajdziemy. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Ułatwienie rejestracji firm

kategorie: Prawo, Biurokracja

Zmniejszymy liczbę procedur wymaganych przy rejestracji firmy poprzez integrację systemów informatycznych administracji publicznej. ... więcej...

w realizacjiDonald Tusk

Uproszczenie prawa upadłościowego

kategorie: Prawo

Uprościmy prawo upadłościowe tak, aby postępowania skróciły się do poziomu średniej OECD. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Zlikiwidowanie odrębnej procedury gospodarczej w sądach

Zlikwidujemy odrębną procedurę gospodarczą w postępowaniu sądowym. Spory między przedsiębiorcami będą rozpatrywane w takim samym trybie, jak spory między innymi obywatelami, co znacznie przyspieszy ich rozstrzyganie. ... więcej...

w realizacjiDonald Tusk

Wprowadzenie egzekucji drogą elektroniczną

Umożliwimy wierzycielowi wszczęcie egzekucji drogą elektroniczną w innych przypadkach niż te, w których wydano nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Wprowadzenie elektronicznego tytułu egzekucyjnego

Zastąpimy tradycyjny bankowy tytuł egzekucyjny tytułem elektronicznym. W ślad za tym zinformatyzujemy postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Kwotowa waloryzacja rent i emerytur

Proponujemy, aby każdego roku podejmować decyzję, tu w Wysokiej Izbie - i zaproponujemy to na rok 2012, aby przez jakiś czas waloryzacja rent i emerytur miała charakter kwotowy. (…) Wydaje się jednak, i taka jest moja intencja, że w ciągu najbliższych czterech lat co roku powinniśmy... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Utrzymanie waloryzacji rent i emerytur

Utrzymamy waloryzację na dotychczasowym poziomie, ponieważ nie wyobrażam sobie, aby sięgnąć do kieszeni emerytów i rencistów, i wyciągać im pieniądze w tym trudnym czasie. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Zmiany w emeryturach dla górników

kategorie: Emerytury

Jeśli chodzi o uprzywilejowane warunki przechodzenia na emeryturę w górnictwie, będziemy proponowali utrzymanie tych przywilejów wyłącznie dla tych, którzy pracują bepośrednio przy wydobyciu we wszelkiego rodzaju kopalniach, ale wyłącznie tych, którzy pracują bezpośrednio... więcej...

złamanaDonald Tusk

Zmiany w emeryturach dla księży

kategorie: Emerytury, Kościół

Dlatego potrzebna jest także dyskusja nad emerytalnym zabezpieczeniem duchownych. (…) Ustały przesłanki dla tego dzisiejszego rozwiązania i duchowni powinni uczestniczyć w powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych. Jeśli będzie to wymagało, nie jest to konieczność, ale gdyby się... więcej...

w realizacjiDonald Tusk

Kontynuowanie programu energetyki jądrowej

Będziemy kontynuować program energetyki jądrowej. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Zwiększenie pojemności magazynów gazowych do końca 2014 r. do 3 mld m. sześć

Mówię o projekcie już rozpoczętym - tysiącach kilometrów gazociągów, a także o magazynach na gaz. Ich pojemność zwiększamy do końca roku 2014 z niewiele ponad 1,5 miliarda metrów sześciennych do blisko 3 miliardów metrów sześciennych w ciągu tych... więcej...

w realizacjiDonald Tusk

Inwestycja 60 mld zł w energetykę do 2020 r. Budowa bloków energetycznych w Turowie, w Opolu, w Puławach, w Blachowni, w Stalowej Woli, w Jaworznie, w Kozienicach, we Włocławku.

Spółki z udziałem Skarbu Państwa i rząd podejmują wspólnie decyzję o inwestycjach na wielką skalę dotyczącą sektora energetycznego. Ma to podwójne znaczenie. Po pierwsze, kontynuujemy ten wielki program bezpieczeństwa energetycznego i niezależności energetycznej Polski,... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Dochodzenie roszczeń za błędy medyczne bez sądów

kategorie: Zdrowie, Prawo

Już za kilka miesięcy (styczeń 2012) pacjent będzie miał prawo dochodzenia roszczeń za niepożądane skutki działań medycznych z pominięciem żmudnej i długotrwałej drogi sądowej. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Stworzenie konkurencji dla NFZ

Damy Polakom prawo wyboru, komu przekażą swoją składkę zdrowotną, wprowadzając konkurencję dla NFZ - fundusze zdrowotne kontraktujące usługi medyczne dla swoich pacjentów. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Brak ulgi na pierwsze dziecko dla najbogatszych

Dlatego w rodzinach, w których dochód przekracza 85 tys. zł rocznie - mówimy w związku z tym o drugim progu podatkowym, przysługiwać będzie świadczenie, ta ulga prorodzinna w sytuacji, kiedy będzie co najmniej dwójka dzieci. Mówiąc ludzkim językiem, zamożni... więcej...

złamanaDonald Tusk

Utworzenie publicznych baz pełnomocników sądowych

kategorie: Prawo, Sądownictwo

Ustanowimy na potrzeby postępowania sądowego publiczne bazy danych zawodowych pełnomocników. Zapewni to możliwość weryfikacji pełnomocników zawodowych w automatyczny sposób. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Mniejsze opłaty za leki refundowane

kategorie: Zdrowie

Będziemy w dalszym ciągu obniżać dopłaty pacjentów do leków. Już w 2012 roku pacjenci będą płacić mniej niż 30% ceny leku refundowanego. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Zwiększenie środków na leczenie

W 2012 roku środki przeznaczone na leczenie wzrosną o kolejne 3,5 mld złotych, do poziomu 61,5 mld złotych. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Przywrócenie opieki zdrowotnej w szkołach

kategorie: Zdrowie, Edukacja

Polskie Stronnictwo Ludowe podejmie działania zmierzające do: - Poprawy dostępności i jakości działania służby zdrowia i zapewnienia wszystkim pacjentom wysokiej jakości niezbędnych świadczeń. W tym celu niezbędna jest pilna i globalna reforma zasad działania. Należy także przywrócić... więcej...

złamanaDonald Tusk

Założenie Funduszu Innowacyjności

kategorie: Nauka

W 2012 roku założymy Polski Fundusz Innowacyjności na rzecz Badań i Rozwoju w przedsiębiorstwach, finansowany z pracującego majątku Skarbu Państwa. Fundusz będzie skierowany do innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Powołanie funduszu „Generacja Przyszłości”

Powołamy specjalny fundusz konkursowy „Generacja Przyszłości”, finansujący udział wybitnie uzdolnionej młodzieży w prestiżowych, międzynarodowych konkursach. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

100 Diamentowych Grantów rocznie

Każdego roku 100 najwybitniejszych studentów w Polsce otrzyma „Diamentowy Grant” na realizację badań naukowych. ... więcej...

kompromisDonald Tusk

Punkt doradztwa w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

kategorie: Nauka

Otworzymy punkt doradztwa dla naukowców, wynalazców i przedsiębiorców w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. ... więcej...

kompromisDonald Tusk

Uruchomienie dotacji projakościowej dla uczelni

Od 2012 roku zacznie funkcjonować zapisana w budżecie państwa dotacja projakościowa dla uczelni, w sumie 230 mln złotych. Pieniądze te trafią do piętnastu Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących, uczelni niepublicznych realizujących studia doktoranckie oraz uczelni prowadzących 25 wyróżnionych... więcej...

w realizacjiDonald Tusk

Miejsce w przedszkolu dla każdego dziecka

kategorie: Edukacja

Obejmiemy wszystkie dzieci w wieku 3 i 4 lat prawem do edukacji przedszkolnej. Dzięki częściowemu subwencjonowaniu przedszkoli z budżetu państwa uda nam się zapewnić w nich miejsce dla każdego dziecka. ... więcej...

w realizacjiDonald Tusk

Zmiana struktury wydatków partii politycznych

kategorie: Polityka

Zaproponujemy ograniczenie wydatków partii politycznych na reklamę i przeznaczymy je w większej skali na działania programowe i merytoryczne. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Działania na rzecz zwiększenia frekwencji wyborczej

Podejmiemy działania na rzecz zwiększania udziału obywateli w wyborach powszechnych poprzez prowadzenie polityki informacyjnej i projektów profrekwencyjnych, m.in. przez Państwową Komisję Wyborczą, której zadania zostałyby rozszerzone o działania informacyjne i promocyjne. ... więcej...

w realizacjiDonald Tusk

Dokończenie Programu Budowy Dróg Krajowych

Dokończymy realizację rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015, w tym budowę autostrad A1, A2, A4 oraz A8. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Większa rola dochodów własnych samorządów

Polskie Stronnictwo Ludowe w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa gospodarczego kraju stawia sobie za zadanie: - Wzmocnienie roli dochodów własnych samorządów gminnych. ... więcej...

w realizacjiDonald Tusk

Budowa sieci „Astrobaz"

kategorie: Edukacja

Zbudujemy sieć „Astrobaz”, czyli małych obserwatoriów nieba. Każda „Astrobaza” zostanie wyposażona w teleskop oraz stanowiska komputerowe. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Likwidacja dziennych lokat

Są już przygotowane konkretne przepisy, to kolejny punkt, które zamknie możliwość omijania podatku od dochodów kapitałowych przy lokatach bankowych. Mówimy o tzw. dziennych lokatach przy podatku Belki ... więcej...

kompromisDonald Tusk

Edukacja obywatelska w szkołach

Wprowadzimy do szkół podstawowych program edukacji obywatelskiej. Stanie się to już w roku szkolnym 2012/2013. ... więcej...

w realizacjiDonald Tusk

Prawo i przedsiębiorczość w liceach

kategorie: Edukacja

Do programu nauczania w liceach wprowadzimy elementy nauczania prawa oraz przedsiębiorczości, aby krzewić kulturę zaradności, zrozumienie procesów gospodarczych i wspierać tym samym wzrost gospodarczy i zatrudnienie. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Wprowadzenie bankowej opłaty ostrożnościowej

Wprowadzimy w przyszłej kadencji tzw. bankową opłatę ostrożnościową, uiszczaną przez instytucje prowadzące działalność bankową. Środki te będą kierowane do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a nie do budżetu państwa, i będą mogły być używane – zamiast środków podatnika... więcej...

w realizacjiDonald Tusk

Więcej dzieci niepełnosprawnych w szkołach powszechnych

kategorie: Edukacja

Stworzymy warunki dla objęcia większej liczby dzieci niepełnosprawnych nauką w szkołach powszechnych. ... więcej...

w realizacjiDonald Tusk

Stworzenie doradztwa zawodowego w gimnazjach

kategorie: Edukacja, Praca

Stworzymy doradztwo zawodowe w gimnazjach. ... więcej...

w realizacjiDonald Tusk

E-podręcznik w szkołach w 2015

kategorie: Edukacja, Cyfryzacja

Stopniowo do 2015 roku wprowadzimy do szkół e-podręcznik. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Linia kredytowa w MFW

Utrzymamy naszą Elastyczną Linię Kredytową w MFW. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Modernizacja armii

Utrzymamy na poziomie powyżej 25% udział wydatków majątkowych, a więc idących na modernizację armii, w budżecie MON, gwarantując armii stały dopływ nowoczesnego sprzętu. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Zmiana proporcji jednostek wojskowych

kategorie: Wojsko

Na koniec 2011 roku osiągniemy proporcję 60% jednostek operacyjnych do 40% jednostek zabezpieczających, co oznacza więcej wojsk do natychmiastowego użycia. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Wydłużenie aktywności wojskowej żołnierzy

kategorie: Wojsko

Wydłużymy aktywność wojskową żołnierzy. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Finansowanie armii na poziomie "NATOwskim"

Chcemy utrzymać ten tzw. wskaźnik NATO-wski. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

300 mld złotych z budżetu UE

Wynegocjujemy ponad 300 mld złotych w budżecie UE na lata 2014–2020 na nasz program inteligentnego rozwoju, który wesprzemy kolejnymi 100 mld złotych środków własnych. ... więcej...

w realizacjiDonald Tusk

Prywatyzacja części PKP

kategorie: Prywatyzacja

Dokończymy restrukturyzację grupy PKP SA. Spółki PKP Cargo, Telekomunikacja Kolejowa, PKP Energetyka, PKP Intercity, PKL zostaną sprywatyzowane. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Dokończenie modernizacji kolei

Dokończymy modernizację kolei konwencjonalnej. Dostosujemy sieci kolejowe do prędkości 120 i 160 km/h. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Zaprzestanie likwidacji połączeń kolejowych

kategorie: Infrastruktura, Kolej

Polskie Stronnictwo Ludowe w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa gospodarczego kraju stawia sobie za zadanie: Modernizację transportu kolejowego i zaprzestanie likwidacji połączeń kolejowych w Polsce północnej i wschodniej. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Powołanie koordynatora ds. gazu łupkowego

kategorie: Energetyka, Polityka

Powołamy rządowego koordynatora do spraw gazu łupkowego, którego zadaniem będzie jak najszybsze doprowadzenie do komercyjnej eksploatacji złóż w Polsce. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Dla najbogatszych brak 50 proc. kosztów uzyskania od umów autorskich

Odpisanie 50 proc. kosztów uzyskania przychodu będzie możliwe wtedy, kiedy ten przychód, z tytułu tej działalności, nie przekracza 85 tys. zł rocznie. ... więcej...

w realizacjiDonald Tusk

Preferenycjne kredyty mieszkaniowe

kategorie: Mieszkania, Rodzina

Polskie Stronnictwo Ludowe podejmie działania zmierzające do: - Poszerzenia oferty preferencyjnych kredytów mieszkaniowych, wsparcie finansowe na pierwsze mieszkanie, zapewnienie budownictwa komunalnego i społecznego, co znacznie ułatwi start w dorosłe życie młodym ludziom. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Podatek od kopalin

Chcemy po pierwsze wyraźnie zwiększyć i unowocześnić daninę, którą w tej chwili pobieramy w niewystarczającym stopniu od wydobywanych bogactw naturalnych. Chodzi przede wszystkim o miedź i srebro. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Uelastycznienie funduszy emerytalnych

Dla osób zbliżających się do emerytury wprowadzimy bezpieczne fundusze, jednocześnie dla osób młodych pozostawimy fundusze bardziej efektywne, aby w pełni mogły one skorzystać na wzrostach giełdowych w długim okresie. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Obniżenie stawki VAT do 22%

Obniżymy zasadniczą stawkę VAT do 22% w 2014 roku, kiedy światowy kryzys gospodarczy powinien ustąpić fazie ożywienia. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Podwyższenie wieku emerytalnego

Proponujemy zatem, aby od roku 2013, a więc praktycznie od zaraz, stopniowo zrównywać i podwyższać wiek przechodzenia na emeryturę kobiet i mężczyzn. Finalnie do 67 roku życia. (…) W związku z tym proponujemy następujący system: co cztery miesiące wiek emerytalny będziemy... więcej...

złamanaDonald Tusk

Wyjście z procedury nadmiernego deficytu w 2012 r.

Naszym celem jest tak czy inaczej w roku 2012 wyjście z procedury nadmiernego deficytu, co oznacza nie tylko założenie tego planu, ale także skonstruowanie budżetu w tych wariantach w takich sposób, aby osiągnąć zakładany przez nas pułap około 3 procent deficytu sektora finansów... więcej...

złamanaDonald Tusk

Przyspieszenie wzrostu PKB

kategorie: Gospodarka

Polskie Stronnictwo Ludowe w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa gospodarczego kraju stawia sobie za zadanie: - Przyspieszenie wzrostu PKB. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Zmiana sposobu finansowania budowy żłobków

Liczę na to, że 2015 problem opieki nad dzieckiem w Polsce rozwiążemy definitywnie. Dlatego proponujemy zmianę finansowania budowy żłobków. Mieliśmy wiele sygnałów od samorządów, że dotychczasowe współfinansowania są nie do wytrzymania szczególnie dla biednych... więcej...

w realizacjiDonald Tusk

Pakiet ustaw śmieciowych

Polskie Stronnictwo Ludowe w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa środowiska i ochrony klimatu stawia sobie za zadanie: : rozwiązanie problemu odpadów, w tym usprawnienie systemu zbiórki zużytych produktów AGD i opakowań. Rozwiązanie tego problemu Polskie Stronnictwo Ludowe... więcej...

złamanaDonald Tusk

"Nie" prywatyzacji lasów

kategorie: Prywatyzacja

Polskie Stronnictwo Ludowe w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa środowiska i ochrony klimatu stawia sobie za zadanie: - Ochronę dobra narodowego jakim są lasy państwowe przed prywatyzacją. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Większe ulgi podatkowe za odkładanie na emeryturę

Zwiększymy ulgi podatkowe dla dobrowolnie odkładających na emeryturę Polaków do 6% dochodu. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Program "Rodzina na swoim" do końca 2012 r.

Do końca 2012 roku będziemy kontynuować zmodyfikowany program „Rodzina na swoim”. ... więcej...

kompromisDonald Tusk

Ułatwienie odbioru paszportu

kategorie: Prawo, Biurokracja

Stworzymy system, dzięki któremu paszport będzie można odebrać w dowolnym miejscu w kraju lub otrzymać go bezpośrednio, pocztą do domu. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Wprowadzenie elektronicznego dowodu osobistego

Od 2013 roku wprowadzimy elektroniczny dowód osobisty (pl.ID). Dzięki bezpłatnemu podpisowi elektronicznemu zapisanemu w dowodzie kontakt z urzędami będzie o wiele prostszy. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Nieodpłatne odpracowywanie kar przez więźniów

kategorie: Prawo, Więziennictwo

Wprowadzimy przepisy, zgodnie z którymi niektórzy przebywający w zakładach karnych (osadzeni za nieuiszczenie kary finansowej) będą nieodpłatnie odpracowywali swoją karę pracą, będą to np. prace związane z zabezpieczeniem przed powodzią czy sprzątanie lasów. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Deregulacja zawodów prawniczych

kategorie: Prawo, Deregulacja

Poszerzymy grupę osób, które mogą przystąpić do egzaminu zawodowego bez odbywania aplikacji. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Wdrożenie programu ORLIK+

kategorie: Infrastruktura, Sport

Wdrożymy program „ORLIK+”, będący „następcą” programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Celem programu będzie budowa obiektów sportowych obejmujących zarówno boiska do gier zespołowych, jak i urządzenia do uprawiania innych dyscyplin sportowych,... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Wydłużenie refundacji zestawów infuzyjnych do 26 roku życia

Wydłużymy refundację zestawów infuzyjnych do 26 roku życia, co umożliwi młodzieży po 18 roku życia korzystanie z pompy insulinowej. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Zwiększenie środków PFRON na usuwanie barier architektonicznych

Doprowadzimy do zwiększenia środków PFRON na usuwanie barier architektonicznych oraz inwestycji ułatwiających funkcjonowanie osobom ze schorzeniami wzroku i słuchu. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Wdrożenie naziemnej telewizji cyfrowej

kategorie: Cyfryzacja

Wdrożymy w Polsce naziemną telewizję cyfrową. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Czasowe zamrożenie podatku od praw autorskich

kategorie: Podatki, Nauka

Podatek od praw autorskich do wynalazku zostanie zamrożony aż do czasu uzyskania dochodów ze sprzedaży produktu. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Przedsiębiorczość na maturze

kategorie: Edukacja

Przedsiębiorczość będzie mogła być przedmiotem egzaminu maturalnego. Zajęcia będą prowadzone przez praktyków, w tym przedsiębiorców. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Rachunkowość dla rolników

Od 2013 roku dla gospodarstw rolnych zaczniemy wprowadzać rachunkowość, a następnie opodatkowanie dochodów na ogólnych zasadach. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Budowa 1000 Świetlików

kategorie: Kultura

Na podobieństwo 1800 Orlików wybudujemy 1000 Świetlików – centrów kultury i bibliotek gminnych, które będą wspierać kreatywność i budować umiejętność pracy zespołowej. ... więcej...

w realizacjiDonald Tusk

Deregulacja zawodów

Co najmniej połowę do dzisiaj regulowanych zawodów chcemy uwolnić od wszelkiej regulacji, które czynią te zawody typowo regulacyjnymi. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Becikowe nie dla najbogatszych

Utrzymujemy becikowe, ale będzie ono dotyczyło wyłącznie rodzin, których dochody nie przekraczają 85 tys. zł rocznie. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Zmiany w emeryturach dla mundurowych

kategorie: Emerytury

Chcę to jeszcze raz podkreślić: zmiany dotyczyć będą i mogą wyłącznie dotyczyć tych, którzy do służby przystąpią od początku roku 2012. Te zmiany proponujemy na takim poziomie: wiek emerytalny powinien być ustanowiony w wymiarze 55 lat, a staż służby 25 lat. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Podniesienie składki rentowej

Zaproponujemy w związku z tym podniesienie składki o 2 pkt procentowe po stronie pracodawców. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Podwyżki dla policjantów i żołnierzy

I dlatego równocześnie zaproponujemy na początek w policji i w wojsku podwyżkę po około 300 zł dla każdego policjanta kwotowo i każdego żołnierza. Chcemy ją przeprowadzić w połowie roku z dniem 1 lipca.... więcej...

Press Club

Dziennik Gazeta Prawna

Sprawddź realizację obietnic premiera Donalda Tuska

Metodyka

Metodyka Władzomierza oparta jest na projekcie Obameter portalu Politifact.com, za którą pomysłodawcy otrzymali w 2009 roku Nagrodę Pulitzera. Press Club Polska otrzymał zgodę na wykorzystanie elementów metodyki do stworzenia Władzomierza. Ideą projektu jest ocena realizacji obi więcej

Kontakt

Jeśli masz uwagi odnośnie oceny obietnicy, kategorii lub jakiekolwiek inne, napisz do nas. Jeśli nie zgadasz się z oceną obietnicy, wskaż źródło, na którym opierasz odmienną opinię. Uwagi można przesyłać korzystając z formularza, który znajduje się pod każdą oceną obietnicy. Będ więcej

Motto Władzomierza

Za motto Władzomierza posłużył nam fragment przedwojennej piosenki warszawskiego kabaretu autorstwa Ludwika Lawińskiego „Słowo musi być święte”: Bo wszystko może być dęte, a słowo musi być święte - obiecało się... chorowało się, umierało się - jest mus Niestety nie udało nam sie dot więcej

Dołącz do społeczności

Znajdź nas na Facebooku i Twitterze.

Facebook     Twitter

Partnerzy

venu